อบรมสัมมนา


อบรมหลักสูตร หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดั...

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานใหม่ ที่จะต้องเพียบพร้...

อบรมหลักสูตร อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อก...

ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ

ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศเยอรมนี ได้นำ VDA 6.3 มาใช้การตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับต่างๆ (Tier...

อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลด...

ดร.ภคพร กุลจิรันธร

ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการทำงานของพนักงาน ดังนั้นพนักงานที่มีประสิทธิภาพใ...

อบรมหลักสูตร อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจั...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี...

อบรมหลักสูตร หลักสูตรอบรม การพัฒนา Mindset เพื่อกา...

วนัสนันท์ จันทร์นิ่ม

ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและการความสัมพันธ์ในองค์กร (Mindset for P...

อบรมออนไลน์ (Zoom) หลักสูตร หลักสูตร การตรวจประเม...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจ...

อบรมหลักสูตร หลักสูตรอบรม พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน...

ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

Mindset & Self-Empowerment สร้างบุคลิกภาพภายในให้มีเสน่ห์ด้วยสมองและจิตใจ โดยฝึกมองเห็นคุณ...

อบรมออนไลน์ (Zoom) หลักสูตร หลักสูตร พัฒนาความคิด...

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างบุคลิก & เทคนิคการเป็นนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creative) & พลังคิด...

อบรมออนไลน์ (Zoom) หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์ ก...

ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล

ขอเชิญอบรม หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า ( Solving and Preventing ...

อบรมหลักสูตร หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่...

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า ( Sales ...

อบรมออนไลน์ (Zoom) หลักสูตร หลักสูตร EQ & Develop...

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

ออกแบบให้ตอบโจทย์ วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัต...

อบรมออนไลน์ (Zoom) หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรอง...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้องพ...

อบรมหลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุค...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบ การจัดเก็บในส่...

อบรมหลักสูตร Story Telling Communication and Prese...

ดร.ภคพร กุลจิรันธร

ขอเชิญอบรมหลักสูตร Story Telling Communication and Presentation Skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับ...

อบรมออนไลน์ (Zoom) หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซื้อยุ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิ...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!