อบรมสัมมนา อบรมกฎหมายธุรกิจ


เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร : กฎหมายแรงงาน...

อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า

เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-เทคนิคการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้...

ค่าใช้จ่ายการโอนกรรมสิทธิ์

คุณบุษบง บุญมีเจริญพันธ์

ทางรีแม๊กซ์ไทยแลนด์ จัดอบรมฟรี เพื่อให้ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์แก่นายหน้า โบรกเกอร์ และผ...

หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพร ประสิทธิ์

ในยุคโลกไร้พรมแดน และการเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสาก...

งานสัมมนา Japan Business Visa

ทนายความจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น (Japanese Immigration Lawyer)

งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงสภาพปัจจุบันเกี่ย...

หลักสูตร: 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวห...

อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าง...

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Manag...

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินกิจกรรม แผนง...

สัมมนาเติมความรู้เกี่ยวกับประกันภัย และการฉ้อฉลประ...

สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือนักศึกษา รวมถึงประชาชนที่สนใจ ก็สามารถเข้ามาเติมความร...

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเ...

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่...

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภ...

อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่...

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงา...

อาจารย์ จุ่ม พรรณรัตน์

จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถู...

Public training เปิดรับสมัคร ยืนยัน ทักษะการสัมภาษ...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กรกับการเลือกคู่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับกา...

หลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแ...

อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า

เพื่อให้ทราบถึงการกำหนดสภาพการทำงานให้ลูกจ้างที่นำเข้าผ่านบริษัท Outsource นายจ้างมีสิทธิก...

การตรวจติดตาม , e-Surveillance , แนวทางการปฏิบัติข...

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

สัมมนาครั้งนี้ จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) และ บริษั...

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ

อเปรม เปรมฤดี ปันกองงาม และอ.ปราง ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

มุ่งพัฒนาการใช้โทรศัพท์ ให้เป็นอีกเครื่องมือหนี่งที่ช่วย สร้างผลสำเร็จในงานขาย เรียนรู...

80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ

สร้างประกาศอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร่วมประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาของคุณได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจรอเข้าฟังอบรมคุณมากกว่า 10,000 คน เริ่มสร้างประกาศอบรม เดี๋ยวนี้เลย!