อบรมออนไลน์ (Zoom) หลักสูตร หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)
อบรมออนไลน์ (Zoom) หลักสูตร หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)

การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหาร จากขั้นตอนการการผลิต กระบวนการต่าง ๆ ไปจนถึงกระบวนการขายให้แก่ผู้บริโภค

 • รายละเอียด
 • กำหนดการ
 • สถานที่

หัวข้ออบรม

 1. หลักการและเหตุผลของอันตรายจากสัตว์พาหะ
 2. ชีววิทยาของสัตว์พาหะ
 3. การควบคุม และการป้องกันสัตว์พาหะ
 4. Workshop การจัดทำแผนการควบคุมสัตว์พาหะ
 5. มาตรฐานการจัดการสัตว์พาหะ
 6. การควบคุมสัตว์พาหะ ตามมาตรฐาน Food safety 
 7. Workshop การบันทึกและการทวนสอบประสิทธิภาพ
 8. Q & A
รูปแบบการอบรม   
     - การบรรยาย             


**ใบประกาศนียบัตร PEST Control and  Management ของทางสถาบันสัมนาดีดีที่เซ็นรับรองโดยวิทยากรของสถาบันฯ สามารถนำไปใช้รับรองในระบบมาตรฐาน food safety ด้านอาหาร เช่น BRCGS / GHP ได้**
หลักการและเหตุผล

     สัตว์รบกวนและสัตว์พาหะนำโรคที่พบบ่อยอย่างเช่นหนูและแมลงสาบนั้นสามารถเป็นพาหะของแบคทีเรียและไวรัส  รวมถึงปรสิต ได้โดยจากงานวิจัยของ Codex ยังพบปัญหาด้าน อาหารที่ไม่ปลอดภัย ที่มีสาเหตุมาจากสัตว์พาหะ(Salmonella spp) เป็นอันดับสองของโลก รองจากความไม่ปลอดภัยด้านสารก่อภูมิแพ้  อีกทั้งยังสามารถปนเปื้อนอาหารและพื้นผิวที่สัมผัสอาหารได้ ทำให้อาหารและบรรจุภัณฑ์เกิดความไม่ปลอดภัย

     การพบเห็นสัตว์รบกวนและการปนเปื้อนของอาหารจากสัตว์รบกวนนั้นจะเป็นสาเหตุของการร้องเรียนของลูกค้าจำนวนมาก

วัตถุประสงค์

     การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหาร จากขั้นตอนการการผลิต กระบวนการต่าง ๆ ไปจนถึงกระบวนการขายให้แก่ผู้บริโภค ท่านจำเป็นจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ปราศจากการรบกวนของสัตว์รบกวนที่จะส่งผลกระทบไปถึงลูกค้าของท่าน เพื่อป้องกันทุกขั้นตอนให้ปลอดปัญหาจากสัตว์รบกวน อุตสาหกรรมอาหารจะมีความต้องการการควบคุมสัตว์รบกวนที่ต่างกัน ในการกำหนดรายละเอียดและ วิธีแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการให้คำแนะนำแก่พนักงานต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น

     หลักสูตรนี้ให้ความรู้ หลักการ แนวทาง เทคนิค ในเรื่องการควบคุมสัตว์พาหะ เพื่อให้สามารถจัดทำ ปรับปรุงกระบวนการควบคุมสัตว์พาหะได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจข้อกำหนดมาตรฐาน  ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้องกับ :
         1. การวางแผนในการควบคุม กำจัดสัตว์พาหะนำโรค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
         2.  จัดการกับความเสี่ยงในการพบเชื้อจุลินทรีย์ที่มาจากสัตว์พาหะ เช่น Salmonella spp

- รอบที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น.
- รอบที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น.
- รอบที่ 3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น.
- รอบที่ 4 วันที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น.
- รอบที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 09:00-16:00 น.
- รอบที่ 6 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00-16:00 น.
- รอบที่ 7 วันที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น.
วิทยากร
นภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)
รูปแบบ
อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom
ราคา
2500 บาท/คน

สำรองที่นั่งได้ที่ 094-489-6364 หรือ 097-474-6644
ไลน์ไอดี @seminardd
อีเมล์ cs@seminardd.com
เวปไซต์ https://seminardd.com/s/66402

***หลักสูตรนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น.
วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น.
วันที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น.
วันที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 09:00-16:00 น.
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00-16:00 น.
วันที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ