สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด
สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

ขอเชิญ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียน+8 ปีงบประมาณ 2564

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

   ขอเชิญ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียน+8 ปีงบประมาณ 2564


กิจกรรมสัมมนาเจรจาธุรกิจ

 1.นครราชสีมา วันที่ 20 ก.ค 2564

 2.อุดรธานี วันที่ 22 ก.ค 2564

 3.เชียงใหม่ วันที่ 30 ก.ค 2564

 4.พิษณุโลก วันที่ 5 ส.ค 2564

 5.สุราษฏร์ธานี วันที่ 17 ส.ค 2564

 6.สงขลา วันที่ 19 ส.ค 2564

 7.นนทบุรี วันที่ 24 ส.ค 2564

 8.กรุงเทพฯ วันที่ 26 ส.ค 2564


ในงานมี 2 กิจกรรมหลัก คือ

   1) การสัมมนาให้ความรู้ช่องทางการค้าการลงทุน

   2) การเจรจาธุรกิจกับ Buyer 4 ประเทศ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา

คุณสมบัติผู้ประกอบการ

 1.เป็นผู้ประกอบการ SME ไทย

        -เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

        -เป็นบุคคลธรรมดาที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนกับส่วนราชการ เช่น วิสาหกิจชุมชน

 2.เป็นสมาชิก สสว. หรืออยู่ระหว่างการสมัครสมาชิก

 3.เป็นผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้า ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร และการเกษตรแปรรูป เครื่องสำอาง สมุนไพร สปา สุขภาพ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าและแฟชั่น เครื่องประดับกิจกรรมสัมมนาเจรจาธุรกิจ

 1.นครราชสีมา วันที่ 20 ก.ค 2564

 2.อุดรธานี วันที่ 22 ก.ค 2564

 3.เชียงใหม่ วันที่ 30 ก.ค 2564

 4.พิษณุโลก วันที่ 5 ส.ค 2564

 5.สุราษฏร์ธานี วันที่ 17 ส.ค 2564

 6.สงขลา วันที่ 19 ส.ค 2564

 7.นนทบุรี วันที่ 24 ส.ค 2564

 8.กรุงเทพฯ วันที่ 26 ส.ค 2564


การสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ