หลักสูตร Train The Trainer รูปแบบ 2 วัน
หลักสูตร Train The Trainer รูปแบบ 2 วัน

หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อใ

 • รายละเอียด
 • กำหนดการ
 • สถานที่

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer รูปแบบ 2 วัน  อบรม 16-17 ตุลาคม 2566 อ.ประเสริฐ โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

หลักการและเหตุผล

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูกเติมเต็มด้วยองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ในการเติมความรู้บางครั้งก็ต้องใช้คำปรึกษาและการแก้ประเด็นในความเข้าใจเพื่อให้แตกฉานในข้อมูล การพัฒนาฝึกอบรมจึงกลายเป็นต้นน้ำของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การชี้วัดที่เป็นรูปธรรมนับตั้งแต่การคัดเลือกเนื้อหาการพัฒนา การวางแผน การเตรียมความพร้อม การเลือกเครื่องมือของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน หากจะกล่าวว่าผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดีนั้นเริ่มต้นและจบโดยผู้ฝึกสอนอย่างแท้จริง

หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรู้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

เข้าใจปัญหา ก่อนลงสนาม แล้วคุณละเป็นผู้นำแบบไหน?

Mindse Presentation Skill  (ทักษะในการนําเสนองาน) • จัดเตรียมเอกสาร และสื่อต่าง ๆ ให้พร้อมทุกครั้งก่อนนําเสนองาน • อธิบายและยกตัวอย่างประสบการณ์ที่บรรลุผลสําเร็จ (Best Practice)ให้ผู้ฟังเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน • ตอบข้อซักถามจากผู้ฟังได้ตรงประเด็น ชัดเจน และถูกต้อง • ตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เข้าอบรม • กระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าอบรม มีส่วนร่วมในระหว่างการนําเสนองาน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร
 • ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและคุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสอนงานและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือและวิธีในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม
 • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสอนงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ

หัวข้อเนื้อหา

Day 1
  ความสำคัญและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน Trainer

  สิ่งสำคัญ การพัฒนาบุคลากรที่องค์กรต้องการ

  หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี

  วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ

  การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด

  4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย

  การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

  พักเบรก

  หลักของการนำเสนอ

  การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด

  การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย

  เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม

  ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล

  เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง

  พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด

  สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด

  การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

  พักเบรกรับประทานอาหารกลางวัน

 • การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ
 • การลดระยะห่างของผู้ฝึกสอนและผู้รับการฝึกสอน
 • หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมในแต่ละกระบวนการ
 • การพัฒนาความเข้าใจตนเองไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี
  การวางรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

  การทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับการฝึกสอน

  การวิเคราะห์แนวทางการตอบสนองกับผู้รับการฝึกสอน

  การเปรียบเทียบแนวทางการฝึกสอนแบบเก่าและการฝึกสอนแบบใหม่พักเบรก

  Workshop การฝึกยกระดับความเข้าใจในการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางความเข้าใจของตนเองให้พร้อมสำหรับการพัฒนาบุคลากร

  เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3 รูปแบบ

  ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

สรุปการบรรยาย

Day 2
  ปัญหาใหญ่กับการพัฒนาบุคลากรไม่เป็นผลสำเร็จ

  การแบ่งประเภทผู้รับการฝึกสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางการฝึกสอน

  บทบาทการฝึกสอนที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ

  การวางแผนการปรับตัวให้เหมาะสมกับผู้รับการฝึกสอนแต่ละระดับ

  Workshop การวางแผนรูปแบบฝึกสอนแต่ละระดับให้มีความเหมาะสมเห็นผลลัพธ์

  พักเบรก

  การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอดที่ทรงพลังและน่าสนใจ

  4 องค์ประกอบสำคัญของความเหมาะสมในการฝึกสอน (เวลา บรรยากาศ เครื่องมือ เทคนิค)

  การรับรู้และขั้นตอนของการจดจำที่ผู้ฝึกสอนต้องเข้าใจ

  การจัดลำดับการย่อยเพื่อให้จำได้ง่ายและวัดผลได้

  พักเบรกรับประทานอาหารกลางวัน


09.00-16.00


โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ