เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency for Organization Development)
เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency for Organization Development)

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันองค์กรชั้นนำต่างๆ ได้เห็นตรงกันว่าปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร คือ บุคลากร การเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากรต้องจัดการอย่างเป็นระบบ          สมรรถนะ (Competency) จึงเป็นรูปแบบการออกแบบความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะและพฤติกรรม ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานให้องค์กรได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรด้านต่างๆ เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection)  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพงาน (Career Path) เป็นต้น 

           ดังนั้น องค์กรที่มีแนวคิดหรือต้องการนำระบบ Competency มาใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร จึงต้องเข้าใจ แนวคิด และเทคนิคการจัดทำระบบ Competency ขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนการนำ Competency เชื่อมโยงสู่การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ  อย่างเป็นรูปธรรม   เพื่อนำความสำเสร็จมาสู่องค์กรโดยรวม

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคลในองค์กร

2.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ กำหนด Competency วิธีการ กระบวนการขั้นตอนการจัดทำ ในแต่ละงาน และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

3.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนและจัดทำระบบ Competency ในสายงานที่รับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

หัวข้อการอบรม

1.         หลักการแนวคิด ความเข้าใจ และประโยชน์ของ Competency

2.         ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ Competency ในองค์กรให้สำเร็จ 100%

3.         ประเภทของการกำหนด Competency

§  Core Competency (สมรรถนะหลักของทุกคนในองค์กร)

§  Functional Competency (สมรรถนะตามหน้าที่ปฏิบัติงาน)

§  Managerial Competency (สมรรถนะสำหรับการบริหารงาน)

§  Case Study กรณีศึกษา ตัวอย่างประเภทของการกำหนด Competency องค์กรชั้นนำ

4.         ขั้นตอนการวิเคราะห์สำหรับจัดทำ Competency

§  การกำหนด Core Competency

§  การกำหนดจำนวน Core Competency

§  การสำรวจความคิดเห็นจากฝ่ายบริหาร

§  การสรุปผลการอธิบายการกำหนด Core Competency

§  กำหนดแนวทางในการสื่อสาร และการนำไปใช้

5.         การจัดทำ Managerial Competency และ Functional Competency

§  กำหนดความคาดหวังของงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก

§  วิเคราะห์ Knowledge Skill Attribute

§  ระบุ Knowledge Skill Attribute ของตำแหน่งงานในระดับต่างๆ

6.         การเขียนคำนิยาม และคำอธิบายพฤติกรรมระดับที่คาดหวัง

7.         WORKSHOP / ตัวอย่างการนำ Competency มาใช้ในงานบริหารและพัฒนาบุคลากร

§  การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน

§  การจัดทำ Competency Mapping

§  การประเมิน Competency ของบุคลากร

§  การจัดทำแผนฝึกอบรมแบบ Training Roadmap

§  การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานแบบ Competency Based

§  การจัดทำ Career Path และ Succession Planning

8.         ถาม-ตอบปัญหาการนำ Competency มาใช้และแนวทางแก้ไข

วิธีการฝึกอบรม สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย     { กิจกรรม และเกม         { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์     { การแสดงความคิด ถาม ตอบ

 สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ