นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ   (The Ultimate HR)
นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผันผวน คู่แข่งที่รุนแรงขึ้น รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น แต่ยังมีปัญหาภายในองค์กรที่นับวันจะทวีความรุนแรงไม่แพ้กัน

หลักสูตร ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นทุนที่มีค่ามาก สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้ไม่มีขีดจำกัด เพื่อให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมุนษย์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด หลักสูตรนี้จะนำเครื่องมือหลักในการพัฒนาและประเมินวัดผล รวมถึงการวางเส้นทางการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่องานและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

1.         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล

2.         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

3.         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานทพรัยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

·      พนักงาน

·      หัวหน้างาน

·      ผู้จัดการ

 

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

·      การบรรยาย  40%

·      กิจกรรม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 60%

 

รายละเอียดการดำเนิน

·       6 ชั่วโมง

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

6 ชม.

Competency 5 Tool

·      การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

·      การจัดทำแผนระบบสืบถอดตำแหน่ง

·      การจัดทำเส้นทางสำเร็จในสายอาชีพ

·      การจัดทำแผนการประเมินศักยภาพ

·      การบริหารระบบสืบถอดตำแหน่ง

Workshop การหา GAP การปิด GAP

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

พักเบรก

Key Performance Indicators 3 Tool

·      การประเมินค่างาน

·      การจัดทำโคร้งสร้างค่าตอบแทน

·      การวิเคราะห์และการวางแผนการมีส่วนร่วมในองค์กร

·      การบริหารจัดการระบบการประเมินผล

·      ถาม/ตอบ

·      การสร้างความตระหนักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Workshop  การประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

 อบรม Online by Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ