การควบคุมด้วยการมองเห็น(Visual Control) และ การประสานงาน (Ho-Ren-So )
การควบคุมด้วยการมองเห็น(Visual Control) และ การประสานงาน (Ho-Ren-So )

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หลักการและแหตุผล

การจะประสบความสำเร็จได้ต้องผ่านการเรียนรู้จากการทำงาน  รายงาน  ติดต่อปรึกษา และรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ซึ่งผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ควรจะเป็น  และหลักการดังกล่าวคือแนวคิดของ Ho-ren-so นั่นเอง

การควบคุมด้วยการมองเห็น  (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย  ผลลัพธ์การทำงานได้ง่าย และชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของสถานที่ทำงาน อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานสามารถทราบความก้าวหน้าและปัญหาในงานที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ  นอกจากนี้  Visual Control สามารถประยุกต์ในการทำงานประจำวันและโครงการปรับปรุงงานอื่นๆ เช่น 5ส ความปลอดภัย TPM, JIT, QC, IE-Techniques ได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

§  เกิดทัศนคติและความมั่นใจในการบริหารงานแบบ Ho-ren-so

§  ทราบถึงความหมายและวิธีการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

§  สามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในการทำงานประจำและกิจกรรมอื่นๆ ได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

§  ทบทวนปัญหาในการทำงานที่ส่งผลกระทบต่องานและความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน

§  ปัญหาเรื่องการรายงานและสาเหตุที่มักพบในการทำงาน

§  ปัญหาในการสื่อสารและสาเหตุที่มักพบในการทำงาน

§  ปัญหาในการปรึกษาหารือ และสาเหตุที่มักพบในการทำงาน

§  หัวหน้าและทีมงานที่ประสบความสำเร็จทำงานกันอย่างไร

§  รู้จัก HO-REN-SO

§  HO-REN-SO คืออะไร?

§  HO-REN-SO ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

§  HO-REN-SO มีประโยชน์อย่างไร?

§  แนวทางการปรับใช้ Ho-ren-so ในการทำงาน

§  แนวคิดการเพิ่มผลผลิต หลักการ Visual Control

§  รูปแบบ Visual Control  และ Visual Management

§  การใช้ Visual Control เพื่อลดความผิดพลาด

§  การใช้ Visual Control เพื่อกระตุ้นการทำงาน

§  การใช้ Visual Control เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

§  การประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

– เพื่อการกำหนดทิศทางขององค์กร

– เป้าหมายประจำปี แผนดำเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น

– การวางแผน และควบคุมการผลิต

§  การประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น (ต่อ)

– ระบบคุณภาพและการควบคุม

– 5ส และการควบคุมวัสดุ

– การบำรุงรักษาฯ

§  กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม

§  ทำกิจกรรมเชิงสาธิตด้วยหลัก Ho-ren-so

§  ทำกิจกรรมกลุ่มริ่เริ่มการใช้ Visual Control  เพื่อการบริหารและการควบคุมจริงเชิงปัจจุบัน

§  สรุป และถาม ตอบ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน  ระยะเวลา 9.00 น. -16.00 น.

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

       เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไปสถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ