การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม   (Training Evaluation Follow-up and ROI)
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI)

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี
  2. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร
  3. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ

 

ประเด็นการสัมมนา

1.         เป้าหมายของการฝึกอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร

2.         การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ, Competency, Core Values เป็นต้น 

3.         เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

4.         รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

5.         การกำหนดเกณฑ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)

6.         การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล

7.         การเขียนรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน

     WORKSHOP : ฝึกการเขียนรายงานการฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างการประเมิน

8.         การประเมินคุณภาพของแบบประเมิน แบบทดสอบและข้อสอบตามรูปแบบการประเมินการฝึกอบรม The Kirk Patrick Approach ของเคิร์กแพทริค

§  การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)

§  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)

§  การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม(Behavior Evaluation)

§  การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร(Results Evaluation)   

9.         สูตรสำเร็จการคิดค่าคุ้มทุนในการคำนวนค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรม

§  ค่าใช้จ่ายโดยตรง

§  ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม

WORKSHOP : ฝึกวิธีการคิดค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรมแบบโดยตรงและโดยอ้อม

10.   การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI) และการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบ Productivity และ Satisfaction

11.   วิธีการคำนวนค่าคุ้มทุนหลักสูตรการฝึกอบรม

§  สูตร  1      ROI = ค่าใช้จ่ายX100

                              ต้นทุน

§  สูตร  2      ROI = จำนวนของผลผลิตของงาน (Productivity)

§  สูตร  3      ROI = ค่าความพึงพอใจของาน (Satisfaction)

WORKSHOP : ตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมแบบสูตร 1-2-3

§  ตัวอย่าง 1 หลักสูตรการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย

§  ตัวอย่าง 2 หลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

§  ตัวอย่าง 3 หลักสูตรการสอนงานของหัวหน้างาน

§  ตัวอย่าง 4 หลักสูตรการให้คำปรึกษาและคำแนะนำลูกน้อง

§  ตัวอย่าง 5 หลักสูตรการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

§  ตัวอย่าง 6 หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน

12.   ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม

วิธีการฝึกอบรม สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย     { กิจกรรม และเกม         { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์     { การแสดงความคิด ถาม ตอบ

 สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ