เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Listening and Catch the Issue Techniques
เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Listening and Catch the Issue Techniques

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ และอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านการสื่อสาร เป็นรูปแบบที่ไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่มีอาณาเขต หรือพรมแดนที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันไม่ได้ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารดังกล่าวจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ คน หรือมนุษย์นั่นเอง อย่างเช่นคนบางคนที่อยู่ในองค์กรหรืออยู่ในสังคม มีความรู้ ความสามารถมากแต่ก็ไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน  ความขัดแย้ง  นอกจากนี้ การฟัง การถาม และการจับประเด็นการสื่อสาร ยังส่งผลกระทบต่อการทำงานร่วมกัน เพราะว่าจะทำให้มีการสื่อสารไม่ตรงประเด็นที่สื่อออกไป ไม่มีประสิทธิภาพ ความเข้าใจไม่ตรงกัน ไม่บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารได้ อันจะนำมาสู่ผลงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การสื่อสารโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟัง การถาม และการจับประเด็นการสื่อสารให้ตรงประเด็น ตรงความเข้าใจ และตรงจุดมุ่งหมายโดยรวมให้มีประสิทธิภาพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. สามารถคิดวิเคราะห์การฟัง การจับประเด็นได้อย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. จิตวิทยาการสื่อสารในการสร้างบรรยากาศ ลดแรงกดดัน และสื่อสารในแนวทางเดียวกัน
  3. เทคนิคการฟังเพื่อจับประเด็น และการสื่อสารที่ตรงประเด็นกับที่สื่อออกไป มีความเข้าใจตรงกัน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :  1 วัน (9.00-16.00 น.)

 

 

หัวข้อการอบรม

1)           ความสำคัญของการฟัง และการจับประเด็น ?

**Workshop :  ปัญหาของการฟัง และการจับประเด็น

2)           ทำอย่างไรให้ผู้ฟังเชื่อใจและยอมรับการสื่อสาร

3)           จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ฟังถนัดรับสารแบบใด และอย่างไร

4)           ความหมายและความเข้าใจในทักษะการฟัง

5)           ระดับของการฟังที่สื่อได้หลายความหมาย

6)           เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

7)           ทักษะการฟังเพื่อจับประเด็นการสื่อสาร

**Workshop :  ฝึกทักษะการฟังจากตัวอย่าง

8)           การฟังที่แย่ที่ต้องหลีกเลี่ยง

9)           สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการฟัง

10)      เทคนิคการจับประเด็นให้ได้ใจความสำคัญ

**Workshop :  ฝึกทักษะการจับประเด็นจากตัวอย่าง

11)      การคิดรวบยอดที่มีผลต่อการจับประเด็น

12)      ทักษะการถามเพื่อต้องการจับประเด็นจากการฟัง

13)      ทำอย่างไรเมื่อตอบไม่ตรงประเด็นจากการถาม

14)      ทักษะการทวนความและการตัดบท

 

ผู้เข้าฝึกอบรม  พนักงานทุกระดับในองค์กร

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 

1.บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%

2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็น Model Case (Workshop)

4.สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

 สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ