การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Professional Beyond Tactfully Negotiation)
การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Professional Beyond Tactfully Negotiation)

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หลักการและเหตุผล

กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ และเพื่อค้นหาความต้องการ เป็นการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวในการเจรจาต่อรอง การพิจารณาข้อเสนอ การแลกเปลี่ยนข้อตกลง รวมทั้งการปิดการเจรจา สิ่งต่างๆที่กล่าวมา เป็นกระบวนการทางเจรจาต่อรองที่เชื่อมโยงและมีความต่อเนื่องกัน จึงทำให้ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ ถ้าขาด ก็จะทำให้กระบวนการทางการเจรจาต่อรองนั้น ไม่สมบูรณ์แบบ และไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาแบบ Win-Win ในที่สุด

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00.)  

  

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

09.00 – 12.00 น.

1)           แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

2)           Workshop : Professional Negotiation Problem

3)           แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ

4)           กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรอง (RESPECT)

5)           ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อความพร้อมการเจรจา

6)           ยุทธวิธีของอำนาจต่อรอง (การเจรจา)

7)           สำรวจความต้องการด้วยการตั้งคำถาม

8)           การสืบเสาะสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณการเจรจา

9)           Workshop --> Signal : ส่งสัญญาณการเจรจา

13.00 – 16.00 น.

10)       การเตรียมและดำเนินการทำข้อเสนอการเจรจา

11)       ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อตกลงด้วยขอบเขตการต่อรอง

12)       Workshop --> Exchange : แลกเปลี่ยนข้อตกลง

13)       การปิดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ

14)       ยืนยันให้กระชับด้วยการทำข้อตกลงการเจรจา

15)       ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ

16)       Workshop --> Professional Negotiation Solution

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            - การบรรยาย

            - แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice)

            - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

         - ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40%

            - สรุป และ ถาม ตอบคำถาม

ผู้เข้าฝึกอบรม

           ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิงในหลายๆหน่วยงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับ พนักงานทุกระดับในองค์กร

  สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ