การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หลักการและเหตุผล

 

การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร เราจำเป็นต้องมีทักษะ และใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี D-I-S-C เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์กับการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

1.         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก D-I-S-C

2.         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน

3.         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Ø พนักงาน

Ø หัวหน้างาน

Ø ผู้จัดการ

Ø ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

Ø การบรรยาย  40%

Ø กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

Ø กรณีศึกษา 10%

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

รายละเอียด

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

09.0010.30 น.

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

·      คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ

·      เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

·      การสื่อสารโดยใช้หลัก SMCRF + 5W

Workshop  Change Your Mind

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น / Workshop

10.3010.45 น.

พักเบรค

 

10.4512.00 น.

·      จิตวิทยาการสื่อสาร

·      ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร

·      การเสริมสร้างทักษะและบุคลิกภาพที่ดีในการสื่อสาร

·      ส่วนผสมในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Workshop  การใช้ส่วนผสมการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

12.0013.00 น.

พักเที่ยง

 

13.0014.30 น.

ประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน

·      หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

·      เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP

·      การประสานงานโดยใช้หลัก 3 D

·      5 เคล็ดลับเการประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

·      ไขกุญแจการสร้างสุดยอด TEAMWORK

Workshop  Mr.Coordinator

14.3014.45 น.

พักเบรค

 

14.4516.00 น.

การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

·      การวิเคราะห์ตนเองโดยใช้ 4 WINDOW

·      เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์  4 TYPE

·      สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน

·      ถาม-ตอบ

Workshop Analysis DISC

 

หมายเหตุ กำหนดการและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรมสถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ