เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ STORY TELLING
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ STORY TELLING

รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่าน ราคาท่านละ 2,900 บาท พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ

 

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารแบบเล่าเรื่อง คือ สิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ได้พัฒนามาอย่างยาวนานนับแต่ครั้งอดีต โดยเริ่มต้นจากกการสื่อสารและการประดิษฐ์คำพูด กำหนดเนื้อเรื่องเพื่อที่จะสื่อสารและถ่ายทอดออกไปให้คู่สนทนาที่ได้รับฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตาม  หากจะกล่าวว่าการสื่อสารแบบเล่าเรื่องสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ความหมายได้ดีกว่าการสื่อสารแบบทั่วไปก็ไม่ผิดนัก นั้นก็เพราะการสื่อสารแบบมีเรื่องเล่าแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ผู้รับฟังเกิดความสนใจ ผู้ที่ฝึกฝนทักษะการเล่าเรื่องได้อย่างชำนาญก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองอีกทั้งยังสามารถสร้างสไตล์การเล่าที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับตนเองได้

 

สิ่งที่จะได้รับ

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและแนวทางของ Story Telling เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจกระบวนการของ Story Telling เพื่อสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าให้

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากเทคนิคการเล่าเรื่องไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ฟังด้วยการนำเสนอที่ทรงพลัง 

สร้างรูปแบบการนำเสนอที่ตรงใจผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ฟัง

เป็นการฝึกทักษะการวางแนวทางการเล่าเรื่องเพื่อสร้างพลังในการโน้มน้าวให้คล้อยตาม"

 

 

 

หัวข้อเนื้อหา

1. Story Telling คืออะไร

- หลักการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารแบบ Story Telling

- แนวคิดสู่ความสำเร็จของการเล่าเรื่องที่ดีไปสู่ผู้ฟัง     

- สาเหตุใหญ่ที่การเล่าเรื่องมีความสำคัญต่อการสื่อสารแบบนำเสนอ

- หลักการนำเสนอและเทคนิคการสร้าง Story

- กระบวนการนำเสนอแบบ Story Telling 

- โครงสร้าง Story Telling

- องค์ประกอบการนำเสนอ 3 ขั้นตอน (บทนำ, เนื้อหา, ช่วงสรุป)

- การกำหนดแต่ละช่วงของการเล่าเรื่อง 

2. เทคนิคการเล่าเรื่องด้วย Story Telling 5 เทคนิค

- การใช้ Story Telling ในวาระต่างๆ

- การเปรียบเทียบเพื่อสร้างภาพนึกตาม

- การสร้างหลักฐานและการลงรายละเอียดระหว่างเรื่องเล่า

Workshop การเล่าเรื่องแบบ Story Telling 

3. สรุปการบรรยาย

 

**********เน้นการฝึกปฏิบัติตลอดทั้งวันเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเล่าเรื่อง************สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ