เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา (Psychological Interview Techniques)
เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา (Psychological Interview Techniques)

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่าน

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หลักการและเหตุผล

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงของธุรกิจ อยู่ที่บุคลากรที่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี ด่านแรกที่สำคัญในการคัดกรองพนักงานใหม่ คือ การสัมภาษณ์และ คัดเลือก เครื่องมือการสัมภาษณ์ที่หลายองค์กรใช้  ก็คือ การสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาในการวิเคราะห์เจาะลึกพฤติกรรมของผู้สัมภาษณ์งานว่า    ผู้สมัครงานตัวตนที่แท้จริงเป็นอย่างไร ? จะตอบสนองหรือมีวิธีรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานอย่างไร ? จะแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่างไร ? มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับสมัครหรือไม่ ? และเจาะลึกให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้สมัครงานไม่ได้พูดออกมา” ที่สำคัญไม่ตกหลุมพรางคำตอบเชิงจิตวิทยาที่ผู้สมัครใช้ตบตาผู้สัมภาษณ์

หลักสูตรนี้สถาบันฯ ถอดรหัสประสบการณ์ตรงของวิทยากรในการสัมภาษณ์      ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานกว่า 20,000 คน จากหลากหลายธุรกิจกว่า  30 ปี ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่ กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม” พร้อมตัวอย่าง ที่จะช่วยให้บุคลากรองค์กรของท่านสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยา และเทคนิคที่ต้องใช้ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยา รวมทั้งจิตวิทยาที่นำมาปรับใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. สามารถออกแบบคำถามสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Based Psychological Interview : BBPI) และจัดทำ Interview Guideline ได้อย่างชัดจน เป็นรูปธรรม ในการปฏิบัติใช้

3. สามารถออกแบบคำถามสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงสถานการณ์ (Situational Based Psychological Interview : SBPI) และจัดทำ Interview Guideline ได้อย่างชัดจน เป็นรูปธรรม ในการปฏิบัติใช้

4. เสริมสร้างทักษะการสัมภาษณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงพฤติกรรม และเชิงสถานการณ์

5. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคพิเศษ “DISC Interview, Competency's Result Analysis, 3 Know Techniques, Storytelling Analysis, Deep Listening และจับโป๊ะโกหก” ที่ช่วยให้การสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. เสริมสร้างทักษะการคัดเลือกบุคลากรด้วยหลักจิตวิทยาให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร

7. เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์คำตอบเชิงจิตวิทยาที่ผู้สมัครใช้ตบตาผู้สัมภาษณ์ให้ตกหลุมพรางได้หนังไม่ตรงปก

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์พนักงานใหม่เชิงจิตวิทยา

·  การสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยาคืออะไร ?

·  จำเป็นด้วยหรือ ที่ต้องสัมภาษณ์งานเชิงจิตวิทยา ?

·  ไม่ได้จบจิตวิทยามา แล้วจะสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาได้อย่างไร ?

·  ประเภทของคำถามเชิงจิตวิทยาที่ใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่

·  หลักจิตวิทยาพื้นฐานสำหรับการสัมภาษณ์พนักงานใหม่

ส่วนที่  2  :  กระบวนการสัมภาษณ์ที่ส่งเสริมการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

·  กระบวนการสัมภาษณ์ที่ส่งเสริมการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยา

·  จิตวิทยาใช้เฉพาะขั้นตอนการสัมภาษณ์เท่านั้นหรือ ?

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ทรงพลัง ด้วยคำถามจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Based Psychological Interview : BBPI)

·  ความสัมพันธ์ของการสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Based Psychological Interview : BBPI)กับการสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะ (Competency Based Interview : CBI)

·  การสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Based Psychological Interview : BBPI) แบบ “ST-A-R Techniques”

·  ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงพฤติกรรมที่องค์กรยุคใหม่นิยมใช้

·  Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติออกแบบคำถามสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงพฤติกรรม และจัดทำ Interview Guideline ของบริษัท

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ทรงพลัง ด้วยคำถามจิตวิทยาเชิงสถานการณ์ (Situational Based Psychological Interview: SBPI)

·  การสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงสถานการณ์ (Situational Based Psychological Interview : SBPI) ด้วย “ST-A-R Techniques”

·  ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงสถานการณ์ที่องค์กรยุคใหม่นิยมใช้

·  Workshop 2 :ฝึกปฏิบัติออกแบบคำถามสัมภาษณ์จิตวิทยาเชิงสถานการณ์ และจัดทำ Interview Guideline ของบริษัท

ส่วนที่  5  :  6 เทคนิคพิเศษที่ใช้ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

·  เทคนิคที่ 1 การตั้งถามในการวิเคราะห์ ตัวตนของผู้สมัครงาน” ด้วย “DISC Interview”

·  ตัวอย่างคำถามในการวิเคราะห์ตัวตนผู้สมัครงาน ด้วย DISC โดยไม่ต้องทำTest

·  เทคนิคที่ 2 การตั้งถามในการวิเคราะห์เจาะลึกและสืบค้น ระดับขีดความสามารที่แท้จริง” ของผู้สมัครงาน ด้วย “Competency's Result Analysis”

·  เทคนิคที่ 3 การตั้งถามในการวิเคราะห์เจาะลึกและต่อเนื่องว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์ ตอบหลักการ หรือภาพรวม” แบบ “Series ด้วย 3 Know Techniques”

·  เทคนิคที่ การตั้งถามในการวิเคราะห์เจาะลึกการเล่าเรื่องว่า คำตอบนั้น ๆ เป็น ตัวจริง หรือตัวลวงของผู้สมัคร”   ด้วย “Storytelling Analysis”

·  เทคนิคที่ 5 การฟัง ให้ได้ยินถึงคำพูดในใจที่ผู้สมัครไม่ได้ตอบออกมา” ด้วย “การฟังเชิงลึก (Deep Listening)”

·  เทคนิคที่ 6 การวิเคราะห์ จับเท็จหรือจับโป๊ะโกหก” ผู้สมัครงานว่า สร้างเรื่อง หรือพูดเกินจริง”

ส่วนที่  6  :  การคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กร ด้วยหลักจิตวิทยา

·  การคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กร ด้วยหลักจิตวิทยา

·  การวิเคราะห์และประเมินผู้สมัครงานว่ามีมุมมองแบบ Growth Mindset หรือ Fixed Mindset

·  การคัดเลือกบุคลากรที่มี DNA ตรงกับที่องค์กรคาดหวัง

ส่วนที่  7  :  จะรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่ตกหลุมพรางคำตอบเชิงจิตวิทยา ที่ใช้ตบตาผู้สัมภาษณ์ ?

·  จะรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่ตกหลุมพรางคำตอบเชิงจิตวิทยา ที่ใช้ตบตาผู้สัมภาษณ์ ?

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รูปแบบและวิธีการสัมมนา :

·  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

·  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

·  การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

· Rambrandt Hotel ซอยสุขุมวิท 18 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ