กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง (Talent Management Strategy)  รุ่นที่ 16
กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง (Talent Management Strategy) รุ่นที่ 16

เพียง 3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระล่วงหน้า 7 วัน (ปกติ 4,000 บาท ไม่รวม vat 7%) / หรือสมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่าน

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หลักการและเหตุผล

หากองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “คน (Man) ” เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีมูลค่า (Value Added) ที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้ (Competitive Advantage) โดยมีผู้จัดการและหัวหน้างานเป็นกําลังหลักสําคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันความสําเร็จขององค์กร ที่จะต้องเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ  ด้วยเหตุนี้หลายองค์กรจึงมุ่งเน้นเสริมสร้าง เทคนิคในการบริหารคนสำหรับผู้นำ เพื่อที่จะบริหารคนเก่ง (Talent Management) และคนฝีมือมาตรฐาน (Performance Achieved) รวมทั้งคนไร้ประสิทธิภาพ (Dead Wood)" ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นเป็นพิเศษ จากประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของวิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 33  ปี ที่จะช่วยให้ผู้นำในองค์กรของท่านสามารถบริหารคนได้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1.         เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติในการบริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent Management) และกลุ่มคนมาตรฐาน (Performance Achieved) รวมทั้งกลุ่มคนไร้ประสิทธิภาพ (Dead Wood)

2.         พัฒนาเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคนและทีมงานที่ตนเองรับผิดชอบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

3.         สามารถบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร ทีมงาน และบุคคลรอบข้างมากขึ้น

4.         เสริมสร้างและพัฒนาบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ของทีมงาน

5.         สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคนแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จขององค์กร  

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง HRM & HRD กับ People Development และ People Management

·  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง HRM & HRD กับ People Development

·  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง HRM & HRD กับ People Management

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการบริหารคนเก่ง และคนไม่เก่งในทีมงาน 

·  Workshop 1 : แชร์-โชว์-ใช้ เทคนิคการบริหารคนนอกตำรา

·  แนวทางในการบริหารคนเก่ง สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Talent Management)

·  แนวทางในการบริหารคนฝีมือมาตรฐาน สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Performance Achieved)

·  แนวทางในการบริหารคนไร้ประสิทธิภาพ สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Dead Wood)

ส่วนที่  3  :  เทคนิคพื้นฐานในการบริหารคน สำหรับผู้นำยุคใหม่

·  ภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงานด้วย (Modern Leadership)

·  การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication)

·  การจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Effective Motivation)

·  การสร้างบรรยากาศแห่งความผูกพันของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement)

ส่วนที่  4  :  เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคน ด้วยการคัดเลือกคนเก่งและคนดี (Recruitment & Selection)

·  การคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานให้ได้คนเก่งและคนดี สำหรับผู้นำยุคใหม่

ส่วนที่  5  :  เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคน ด้วยการปกครองบังคับบัญชา

·  บทบาทหัวหน้างานกับการเสริมสร้างวินัยในการทำงานอย่างสร้างสรรค์

·  แนวทางการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการลางาน

·  เคล็ด (ไม่) ลับในการพิจารณาลงโทษทางวินัยแบบ HR Professional  

·  Case Study : การพิจารณาลงโทษทางวินัย

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการบริหารคน ด้วยการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

·  กระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

·  Workshop 2 : แชร์-โชว์-ใช้ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการบริหารคน ด้วยการประเมินผลงาน (Performance Appraisal)

·  ประเมินผลงานอย่างไรได้ทั้งใจได้ทั้งงานจากลูกน้อง ???

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการบริหารคน ด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

·  ส่งเสริมความก้าวหน้าของลูกน้องอย่างไรได้ทั้งใจได้ทั้งงาน และผู้บริหารยอมรับ ???

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการบริหารคน ด้วยการรักษาบุคลากรสำหรับหัวหน้างาน (People Retention)

·  เทคนิคการดึงดูดคน ก่อนที่เขาคิดจะไปจากองค์กร

·  เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ คนที่อยากไป ให้กลับใจอยากทำงานกับองค์กร" 

รูปแบบและวิธีการในการเรียนรู้ : 

·  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

·  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ปฏิบัติการ: ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

·  การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

·  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม                 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

บุคลากรทุกระดับทุกสายงาน ที่ต้องบริหารคนให้สร้างผลกำไร และบรรลุเป้าหมายองค์กร

วิธีการในการเรียนรู้ :

o การบรรยาย (Lecture)   ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

o การทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนำไปใช้งานเป็นรูปธรรมหลังอบรมเสร็จสิ้น

o การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น

o การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตามRambrandt Hotel ซอยสุขุมวิท 18 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ