ยืนยันอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่
ยืนยันอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 66 สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! โดยหลักสูตรนี้จะช่วยเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต การสร้างจิตสำนึกต่อการรักษาผลผลิตของบริษัท และเน้นการวางแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน PM (Preventive Maintenance)เพื่อ

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

1.แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

1.1องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

1.2พื้นฐานการผลิตตามหลักการ4M+1I

1.3องค์ประกอบที่สำคัญในสายการผลิตที่ประสบผลสำเร็จ

1.4ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต

2.ความสูญเสียหลัก 6ประการของเครื่องจักร

3.รู้จักกับความหมายและการบำรุงรักษาแบบต่าง ๆ

    3.1การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

    3.2การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement)

    3.3การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)

    3.4การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance)

    3.5การบำรุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance)

4.เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและที่ใช้ร่วมกับระบบ ISO

5.การวางแผนการซ่อมบำรุง การเก็บข้อมูล และการปรับปรุง

6.การเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร จากพนักงานหน้าเครื่องและช่างเทคนิค

7.การวัดประสิทธิภาพและวิเคราะห์การใช้งานเครื่องจักรร่วมกันด้วยค่า OEE, MTBF, MTTR

8.การแก้ไขปัญหาในการซ่อมบำรุงด้วย Cause-Effect Diagram , Tree Diagram , Relation Diagram

9.การระดมสมองเพื่อช่วยให้งานซ่อมบำรุงประสบความสำเร็จรอบวันอังคารที่  21 พฤศจิกายน  2566  เวลา  09.00-16.00 น.

Gold Orchid Bangkok Hotel  ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร  กรุงเทพฯ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง


Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร กรุงเทพฯ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ