เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร : กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลมือใหม่ อบรม 21 พฤศจิกายน 2566
เปิดรับสมัคร ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร : กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลมือใหม่ อบรม 21 พฤศจิกายน 2566

เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-เทคนิคการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและการออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้สวัสดิการที่จ่ายให้ลูกจ้าง ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร..? เพื่อให้ผู้บริหารงานบุคคลและหัวหน้างานทราบหรือเข้าใจถึงกรอบในการลงโ

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-เทคนิคการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและการออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้สวัสดิการที่จ่ายให้ลูกจ้าง ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร..?
  2. เพื่อให้ผู้บริหารงานบุคคลและหัวหน้างานทราบหรือเข้าใจถึงกรอบในการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานและการพิจารณาความผิดที่กำหนดลงโทษทางวินัยความผิดลักษณะใดเป็นการตักเตือนหรือในกรณีใดเป็นความผิดที่ร้ายแรงถึงจะต้องมีการเลิกจ้างพนักงาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในการออกหนังสือเลิกจ้างในกรณีต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายและป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังได้ต้องเขียนอย่างไร..?

 

หัวข้ออบรม

  หมวดที่ 1 การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้างและการจ่ายค่าตอบแทนจากการทำงาน                                                            

ข้อ. 1  การทำสัญญาจ้าง อาคารโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการประกอบธุรกิจทางการค้าต้องกำหนดอย่างไร..?                                                                                       

ข้อ. 2  การทำสัญญาจ้างบริษัทฯรับเหมาเอาซอส เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานให้กับบริษัทฯ ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างอย่างไร..?                                              

ข้อ. 3  การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา ด้านแรงงาน ที่ปรึกษาด้านขบวนการผลิต หรือที่ปรึกษาด้านการตลาด ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาในการจ้าง เช่น สัญญาจ้าง 3 เดือน  สัญญาจ้าง 6 เดือน หรือสัญญาจ้าง 1 ปี ต้องกำหนด เงื่อนไขในการจ้างอย่างไร..?                                                                    

 ข้อ. 4  การทำสัญญาจ้างเพื่อรับบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ต้องกำหนดการจ่ายค่าจ้าง การจ่ายสวัสดิการ กำหนดข้อห้าม ต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือมีเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..? (เป็นสัญญาจ้างปลายเปิด)                     

ข้อ. 5  ในกรณีลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงาน การออกหนังสือแจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้า และการออกหนังสือเลิกจ้าง ต้องทำอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                                       

ข้อ. 6  กรณีลูกจ้างผ่านการทดลองงาน การออกหนังสือแจ้งพนักงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำและการกำหนดจ่ายค่าจ้าง                        

การกำหนดจ่ายสวัสดิการ เพื่อมิให้มีผลผูกพันเป็นค่าจ้าง ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายอย่างไร..?                                                                                                       

ข้อ.7  กรณีลูกจ้างออกจากงาน  เช่น ลาออก, เกษียณอายุงาน, เกษียณงานก่อนกำหนด, เลิกแจ้งไม่มีความผิดโดยจ่ายค่าชดเชยให้                กรณีออกจากงานดังนี้ นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงิน  ค่าจ้าง, ค่าทำงานในวันหยุด,วันลาหยุด,เงินประกัน และเงินอื่นๆให้ลูกจ้างเมื่อใด..?                                                                                                                                                                                                                 

 ข้อ.8  กรณีลูกจ้างออกจากงาน เช่น ขาดงานเกิน 3 วันนายจ้างปลดออก,ทำผิดวินัยกรณีร้ายแรงนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  กรณีออกจากงานดังนี้นายจ้างต้องจ่ายเงิน ค่าจ้าง,ค่าทำงานในวันหยุด,วันลากิจ,ลาพักผ่อน เงินประกัน และเงินอื่นๆให้ลูกจ้างเมื่อใด..?                *** เมื่อมีลูกจ้างออกจากงานด้วยสาเหตุตาม ข้อ.7 และ ข้อ.8 นี้ ในกรณีนายจ้างจ่ายเงินไม่ถูกต้อง และ/หรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการจึงเป็นเหตุให้นายจ้างต้องเสียดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ…….ต่อปี และต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 15 ต่อ 7 วัน อีกด้วย ***                                                                                                                                                

มีตัวอย่าง   การเขียนเอกสารสัญญา และสัญญาจ้าง  ตามข้อ.1  ข้อ.2  ข้อ.3 ข้อ4 ข้อ.5 ข้อ.6  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา “ ฟรี ”

                                     

หมวดที่ 2 วินัยและการพิจารณากำหนดความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย

 ภาคบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น. – 16.00 น                                                                                                                                                

 ข้อ.9  การทำผิดวินัยที่นายจ้างลงโทษทางวินัยเป็น หนังสือเตือน  หนังสือสั่งพักการทำงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง สั่งให้พักการทำงาน               โดยจ่ายค่าจ้างให้ 50 เปอเซ็น  หรือสั่งให้พักการทำงานโดยไม่มีกำหนด และจ่ายค่าจ้างให้ เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด…?                                                                                                                            

ยกตัวอย่าง 10 กรณี พร้อมคำอธิบาย (มีเอกสารหนังสือการลงโทษทางวินัย แจก “ฟรี”)                                                                                                                                                                            

ข้อ.10  การทำผิดวินัยในการทำงานที่นายจ้างลงโทษทางวินัยและตีความว่าเป็นความผิดกรณีร้ายแรง และนายจ้างใช้สิทธิเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือไม่จ่ายเงินอื่นใด เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในลักษณะใด…?                                                                                                 

 

ยกตัวอย่าง  10 กรณี พร้อมคำอธิบาย  (มีเอกสารหนังสือการเลิกจ้าง แจก “ฟรี”)                                                                                                                                                                                   ข้อ.11  ในกรณีลูกจ้างปฏิบัติตนละเมิดต่อนายจ้าง และเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม การตีความว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องดำเนินคดีฟ้องลูกจ้าง เพื่อให้ชดใช้ค่าความเสียหาย เป็นความผิดที่เกิดขึ้น ในลักษณะใด…?                                                                                                                                                                                                      ยกตัวอย่าง  5 กรณี พร้อมคำอธิบาย    

                                                                                                                                                                         

  • หลักสูตรนี้ วิทยากรจะเน้นทางด้าน ยกตัวอย่างข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และ ถาม – ตอบ จะบรรยายตามหัวข้อ แล้วแนะนำ  
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนานำไปปฏิบัติในการบริหารงานได้อย่างถูกต้อง  เมื่อลูกจ้างทำผิดวินัย การตีความอะไรเป็นตัวชี้วัด            เพื่อให้ผู้บริหารได้ลงความเห็นว่า กรณีดังนี้ ต้องลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือน กรณีใดเป็นความผิดร้ายแรงและเลิกจ้างได้
  • เมื่อลูกจ้างดำเนินคดีและเรียกร้องสิทธิทางศาลแรงงาน เพราะอะไร…? ทำไม…? นายจ้างถึงแพ้คดี และต้องจ่ายเงินเป็นหมื่น หรือเป็นแสนๆ สาเหตุมาจากอะไร…? การเลิกจ้างมีจุดอ่อนตรงไหน..? นายจ้างจะป้องกันอย่างไร…?
  • นายจ้างไม่ควร ลองผิด ลองถูก นอกจากจะเสียเวลาแล้ว ต้องเสียเงินอีกด้วย ถ้าอยากรู้จริง อยากปฏิบัติให้ถูกต้อง ต้องเรียนหลักสูตรนี้

09.00-16.00


โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ