หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (อบรม 6 ธ.ค. 66)
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (อบรม 6 ธ.ค. 66)

้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหา

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

(ภาคปฏิบัติด้วย Excel)

(Salary structure designing)

วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

อดีตกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขององค์กรชั้นนำหลายแห่ง

ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 30 ปี

ปัจจุบันเป็นวิทยากร อาจารย์ ที่ปรึกษา ด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้กับองค์กรต่าง ๆ

ผลงานเขียน  หนังสือ  HRMBA  “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารบุคคล”

6 ธันวาคม 2566
09.00 - 16.00 น
ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซอย 18

 

 

ถอดบทเรียนจากสภาวะวิกฤติโควิด เป็นเหตุให้หลาย ๆ องค์กรตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีโครงร้างเงินเดือน
การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างไรจึงจะ มีความเป็นธรรมภายใน แข่งขันกับภายนอกได้ และจูงใจคนได้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับ ค่าจ้างเงินเดือน การขึ้นเงินเดือนให้สัมพันธ์กับโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร
ลดปัญหา ค่าจ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่” เพื่อสร้างประสิทธิผล และความยุติธรรม
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาหลักสูตร

1. โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร? ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
2. แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design)
3. กลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนมีอะไรบ้าง
4. การกำหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ
5. เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน (Salary Structure) ภาคปฏิบัติ
6. การกำหนดโครงสร้างระดับตำแหน่งของบริษัท
7. การทำ Job Grade Correlation ระหว่างผลสำรวจค่าจ้าง กับ โครงสร้างตำแหน่งของบริษัท
8. กำหนดนโยบายระดับค่าจ้าง และสัดส่วนของค่าตอบแทน
9. ส่วนผสมค่าตอบแทน (Pay Mix) และการวิเคราะห์หาระดับเส้นค่าจ้างของตลาด (Pay Level)
10. การวิเคราะห์และออกแบบ Range Spread, Mid Point Progression Rate และ Overlap พร้อมสูตรคำนวณ
11. การสร้างกราฟในการตรวจสอบโครงสร้างค่าจ้างและสร้างกราฟโครงสร้างค่างจ้าง
12. การกำหนดสายความก้าวหน้าในอาชีพ ให้สัมพันธ์กับโครงสร้างค่าตอบแทน
มีโครงสร้างเงินเดือนแล้ว เมื่อไหร่ควรปรับปรุงใหม่ หรือ จะใช้ได้กี่ปี
13. เทคนิคการปรับเงินเดือนให้สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
14. การปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
15. การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ตัน” หรือ เกินโครงสร้างเงินเดือน
16. การบริหารจัดการ “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน
17. ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่”
Workshop : ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ได้จริง
19. สูตรการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนและสูตรที่ต้องใช้ในการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
20. การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (Step by Step) ด้วยโปรแกรม Excel
21. การปรับเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสร้างเงินเดือนใหม่หรือการปรับค่าแรงขั้นต่ำ
22. ฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือน
Range Spread, MPP, Overlap, Compa-ratio, Compensation Mix ฯลฯ

วิธีการฝึกอบรม
• บรรยาย พร้อมกรณีศึกษา
• Workshop การออกแบบโครงสร้างเงินเดือนด้วยโปรแกรม Excel (ผู้เข้าอบรมนำ Notebook มาด้วย)
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
• ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
• นักบริหารค่าจ้างเงินเดือน ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัท
• เจ้าของกิจการที่ต้องการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนด้วยตนเองณ โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซอย 18
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ