Innovation Thinking to Success (อบรม 25 ม.ค. 67)
Innovation Thinking to Success (อบรม 25 ม.ค. 67)

ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม ด้วยหลัก 5 คิด เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวทางใหม่ๆ สามารถต่อยอดความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และสร้างความสำเร็จให้องค์กร

 • รายละเอียด
 • กำหนดการ
 • สถานที่

Innovation Thinking to Success

การคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์การทำงานให้ประสบความสำเร็จ


วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี

 

25 มกราคม 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

หลายคนเชื่อว่าความคิดเชิงนวัตกรรมเป็นพรสวรรค์ติดตัวมา แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนล้วนมีความคิดเชิงนวัตกรรมซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยอาจต้องการเพียงการปลุกความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจต้องการเพียงโอกาสที่มีคนหยิบยื่นให้ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดผลงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น  ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเปรียบเหมือนพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคน เมื่อใดที่เราได้ริเริ่มให้พลังนั้นได้แสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติจริงอย่างเต็มที่ ย่อมทำให้เกิดการยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรได้ ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกคน ทั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแก้ปัญหา และการบริหารงาน

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน  ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม ด้วยหลัก 5 คิด  เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวทางใหม่ๆ สามารถต่อยอดความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และสร้างความสำเร็จให้องค์กร รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้เทคนิคในการพัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรมด้วยหลัก 5 คิด

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเชื่อมโยง-ต่อยอดวิธีการทำงาน หรือวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยาย

Module 1: กระตุ้นต่อมความคิด....พิชิตความสำเร็จ

1. เจาะลึก !!! 5 ความคิดที่มีผลต่อการคิดเชิงนวัตกรรม

 • คิดบวก
 • คิดสร้างสรรค์
 • คิดเป็นระบบ
 • คิดวิเคราะห์
 • คิดเชิงรุก

2. ความสำคัญของการพัฒนาทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในงาน

3. กรณีตัวอย่าง ความคิดเชิงนวัตกรรม ในโลกธุรกิจที่ส่งผลต่อการพิชิตความสำเร็จ

 • อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (อาหาร) และ/หรือ
 • อุตสาหกรรมรถยนต์ และ/หรือ
 • ธุรกิจ IT

4. กิจกรรม Workshop มองเห็น เข้าใจ รูปแบบความคิดสู่สำเร็จในองค์กร

5. ปรับเปลี่ยนความคิดจากผู้ที่ไม่เคยคิด....ให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. การใช้กฎ 10 % เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

7. กิจกรรม Workshop : 10 % เปลี่ยนความคิดพิชิตความสำเร็จ….ในการทำงาน

8. แชร์ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ในการทำงาน

Module 2  พัฒนาความคิด....พิชิตความสำเร็จในการทำงาน

9. ความคิดสร้างสรรค์ กับ นวัตกรรม - การคิดนอกกรอบเพื่อต่อยอดความคิดในการทำงาน (Think Outside of the Box)

 • ค้นหา เป้าหมาย ใหม่ๆ
 • คิดค้น และ ค้นหา กลยุทธ์และวิธีการทำงานใหม่ๆ

10. การนำความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมไปใช้ในการปรับปรุงการทำงานเพื่อพิชิตความสำเร็จ

 • หลุมดำทางความคิด และ จุดวิกฤติของการทำงาน
 • อุปสรรค ของการทำงาน

11. กิจกรรม Workshop : คิดสรรค์สร้างสู่การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน

12. เทคนิคการบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม (Effective Problem Solving)

 • ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
 • คิดทางเลือกต่างๆ
 • วิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย ของทางเลือก
 • ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีกึ๋น

13. กิจกรรม Workshop : การบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

14. กิจกรรม (Action Plan) แผนงานปฏิบัติการ สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ให้องค์กร

15. สรุป คำถาม และ คำตอบโรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ