การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา
การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

ขอเชิญชวนนักจิตวิทยาพัฒนาการและผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา"

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หัวข้ออบรม

  1.รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

  2.รายละเอียดร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ใน 5 สาขาอาชีพย่อย

        - นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

        - ผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

        - ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

        - ผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย

        - ผู้ประสานงานการให้บริการเชิงจิตวิทยา


วันที่ 22 มิถุนายน 2564


การสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ