หลักสูตร เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Motivate the Purchase Decision)
หลักสูตร เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Motivate the Purchase Decision)

การรู้จักผลิตภัณฑ์ของตนเองและสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคการขายที่ทรงพลังบวกกับเทคนิคการโน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้อยากซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญบวกกับการบริหารเป้าหมายยอดขายที่มีทิศทางที่ชัดเจน

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

ในปัจจุบันธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการขายสินค้าและบริการ "ฝ่ายขาย”จะต้องกระตือรือร้นมากขึ้นในการใช้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่ได้รับ และในขณะที่ธุรกิจต่าง ๆในปัจจุบันก็มักจะมีคู่แข่งหลายองค์กรเสมอ การรู้จักผลิตภัณฑ์ของตนเองและสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคการขายที่ทรงพลังบวกกับเทคนิคการโน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้อยากซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญบวกกับการบริหารเป้าหมายยอดขายที่มีทิศทางที่ชัดเจน ฝ่ายขายควรได้รับการพัฒนาวิธีการวางแผนการขาย พัฒนาความรู้และทักษะ ให้มีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น จึงจัดทำหลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถฝ่ายขายให้มากยิ่งขึ้นนำมาซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

   1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ

   2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการขายด้วยทฤษฎี PSP (Present Selling Planning)

   3. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ตนเองให้ดูน่าสนใจได้

   4. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการขายโดยใช้บทการขายที่ทางพลังและแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี

   5. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้

หัวข้ออบรม

   1. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ

   2. เทคนิคการขายด้วยทฤษฎี PSP(Present Selling Planning)

   3. เทคนิคการนำเสนอจุดขายลูกค้าด้วย ทฤษฎี FAB

   4. เทคนิคการขาย และสร้างบทการขายที่ทรงพลัง และแนวทางตอบข้อโต้แย้ง

   5. การบริหารเป้ายอดขายด้วยจำนวนกิจกรรมการขาย

วิทยากร    :    รัชเดช อติกนิษฐ (อ.เอ)    โค้ชนักขาย B2B&B2C ประสบการณ์การทำงาน 17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต ประสบการณ์ 1 ปีในธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน ประสบการณ์ 13 ปี การเป็นวิทยากรภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย     :    พนักงานขายทุกธุรกิจ (ทั้งแบบพนักงานประจำ และแบบอิสระ)

**ราคา 1,500 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัมมนาในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

**ราคา 1,500 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัมมนาในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สัมมนาผ่าน Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ