สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)

leader Auditor ในการจัดหา supplier ให้กับทั้งองค์กรด้วย ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่สะสมมานี้ จะเป็นประโยชน์กับทีมของท่าน ที่ได้เข้ามารับการอบรมในหลักสูตรนี้

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

การทำข้อตกลงในงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Purchasing  Agreement as Professional) 

     การทำข้อตกลงในการซื้อกับผู้ขายนั้น เป็นเรื่องสำคัญของนักจัดซื้อทุกคน ที่จะต้องทำให้ได้ เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระบวนการจัดซื้อ ถ้ามันเริ่มต้นด้วยข้อตกลงที่ไม่ถูกต้อง คุณก็จะรู้ว่าปัญหาจะตามไม่ช้าก็เร็ว !

    ถ้าองค์กรของท่าน ยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องการทำข้อตกลงทางการค้าแล้ว แน่นอนประสิทธิภาพในการแข่งขันย่อมจะสู้คู่แข่งไม่ได้ เช่น ข้อตกลงที่เสียเปรียบ / ข้อตกลงที่ทำให้ล้าช้า / ข้อตกลงที่ทำเกิดปัญหาในการทำงาน  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้กับฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ของท่าน ให้มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้ ผมจึงได้จัดทำหลักสูตรพิเศษขึ้นมา สำหรับงานจัดหา โดยเฉพาะ โดยใช้ชื่อว่า "การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)"

     หลักสูตรนี้ ผมใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ และทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป / QMR ที่เป็นบริษัทข้ามชาติ และบริษัทฯของคนไทย ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ขนาด ที่มีพนักงานมากกว่า 3,000 คนมาแล้ว  ซึ่งจะต้องทำข้อตกลงที่หลากหลายกับ Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 200 ราย รวมถึงเงื่อนไขในการสั่งซื้อวัตถุดิบอีก มากกว่า 3,000 items และยังได้รับตำแหน่ง เป็น leader Auditor ในการจัดหา supplier ให้กับทั้งองค์กรด้วย ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่สะสมมานี้ จะเป็นประโยชน์กับทีมของท่าน ที่ได้เข้ามารับการอบรมในหลักสูตรนี้

หัวข้ออบรม

การอบรม จะมีรายละเอียดดังนี้   การทำข้อตกลงทางการค้าอย่างมืออาชีพ (Trade Agreement as Professional) จะมี 4 topics

1.Agreement Starting : กระบวนการที่เกี่ยวกับข้อตกลง (Activity Loop)

   •การทำ RFQ (Request for Quotation) : Request Sample & Price

   •การยืนยัน คุณสมบัติ (Specification Confirmation)

2.Price Agreement : ข้อตกลง เรื่องราคามีอะไรบ้าง ?

   •การยืนยันราคา (Price Confirmation) ทำอย่างไร !

   •การอนุมัติราคา (Price Approval) ทำเพื่ออะไร !

   •การตกลงราคาแบบมีเงื่อนไข (Price Condition) มีแบบไหนบ้าง !

   •ข้อตกลงในการชำระเงิน (Payment Term) ควรเลือกแบบไหน !

3.Trade Agreement : ข้อตกลงทางการค้า มีอะไรบ้าง ?

   •วิธีการส่งมอบ (Term of Delivery) มีรายละเอียดอะไร และการเลือกใช้ ?

   •ข้อตกลงพิเศษ (Special Agreement) เพื่อประโยชน์ ด้านภาษี (tax) / ด้านเอกสารต่างๆ (certificate)

4.รูปแบบการทำข้อตกลงการค้า (Agreement Model)

   •ศึกษารูปแบบการทำข้อตกลง ด้วย การใช้ตาราง แสดงการเสนอซื้อ และเสนอขาย (Trade Term Table)

หมายเหตุ : โดยเนื้อหาการทำข้อตกลง จะคลอบคลุม Supplier ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (Domestic & Oversea)

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมนี้

   •จะช่วยให้ผู้ที่จะต้องมาดูแลงานจัดซื้อ/จัดหา สามารถเข้าใจหัวข้อ และเนื้อหา รวมถึงวิธีการ ในการทำข้อตกลงทางการค้ากับ supplier และสามารถนำความรู้จากการอบรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

   •จะช่วย ลดความผิดพลาดในการประสานงาน ระหว่างแผนกต่างๆ ใน First order หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

สัมมนาออนไลน์ผ่าน zoom วันที่ 2 ก.ค 64,วันที่ 16 ก.ค 64 และ วันที่ 4 ส.ค 64

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ราคา 1200  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)สัมมนาออนไลน์ผ่าน zoom วันที่ 2 ก.ค 64,วันที่ 16 ก.ค 64 และ วันที่ 4 ส.ค 64

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ราคา 1200  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


การสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ