Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 79
Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 79

เป็นการฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวาย ร.๙)

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

การที่คนอื่นไม่ฟังเรา หรือไม่อยากคุยกับเรา สามารถแก้ไขได้โดย "ทักษะการฟังที่ดี" ของเราเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ:


ความสุข ที่ได้จาก

- การที่เราเข้าใจเขาจริงๆ (earn trust) 

- ความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง ให้เกียรติกัน (gain respect) 

- การที่เขาอยากฟัง เวลาเราพูด (boost credibility)


ความสำเร็จ ที่ได้จาก

- การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (earn trust) 

- การทำงานเป็นทึมที่เข้มแข็ง (gain respect) 

ไอเดียใหม่ๆ ที่มีประโยชน์จริงๆ (boost credibility)


รับเฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตั้งใจมาฝึกทักษะการฟังของตนเองจริงๆ

หมายเหตุ

• กรุณานำปากกามาด้วยคนละ 1 ด้าม
• เราเริ่มและจบกิจกรรมตรงเวลา (เพราะมีกิจกรรมอื่นต้องใช้ห้องต่อ)
• ไม่มีหนังสือรับรอง / ประกาศนียบัตรให้
• ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ อัดเสียง หรือบันทึกวีดีโอ
• ไม่อนุญาตให้ใช้กิจกรรมนี้อ้างอิงว่าเป็นการอบรมที่บริษัทจัดหาให้พนักงาน เพราะเรารับเฉพาะบุคคลทั่วไปเท่านั้น
• ยินดีรับนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาตนเองจริงๆ (มิใช่เพื่อทำรายงานส่งอาจารย์)

• เนื่องจากเป็นการฝึกปฏิบัติ คุณควรสามารถอยู่ฝึกจนจบกิจกรรมเพราะผู้ร่วมฝึกท่านอื่นจะขาดคู่ฝึกถ้าคุณไม่อยู่แล้ว

ห้องสมุด ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ