Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ International Trade and Customs Processing on Logistics Solutions 19-20 ต.ค.65
Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ International Trade and Customs Processing on Logistics Solutions 19-20 ต.ค.65

สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, นายหน้าหรือตัวแทนการค้า, รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบ

 • รายละเอียด
 • กำหนดการ
 • สถานที่

          สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, นายหน้าหรือตัวแทนการค้า, รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบ Logistics & Supply Chain มาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับการลงทุน

วันที่ 1 โดย อาจารย์ มนตรี ยุวชาติ

1 .ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import -Export Operations)

     –  ความหมายของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

     –  ขั้นตอนในการติดตามการทำการค้า และการส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     –  วงจรการชำระเงิน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการชำระเงินระหว่างประเทศ

     –  เทคนิคในการพิจารณาผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
2.  การเลือกใช้ข้อตกลงในการส่งสินค้าระหว่างประเทศ International Commercial Terms  (Incoterms® 2020) ตามเกณฑ์ของ

     สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)

     – Any Mode : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP

     –  Water Mode: FAS, FOB, CFR, CIF.

3. รู้จักความหมายของผู้จัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำเอกสารผิดพลาด

      3.1  เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

             –  Draft or Bills of Exchange

             –  Promissory Note (P/N)

      3.2  เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

             –  Bills for Lading

             –  Multimodal Transport Documents

             –  Air Waybills

             –  Railway Receipt

            –  Truck Receipt

            –  Courier Receipt

    3.3  เอกสารการประกันภัย (Insurance Documents)

           –   กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy)

          –   ใบรับรองการประกันภัย (Insurance Certificate)

      3.3  เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

             –  ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice)

            –   ใบบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List)

           –    ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)

           –     ใบวิเคราะห์สินค้า (Certificate of Analysis)

           –     ฯลฯ

กฎเกณฑ์ที่ควรเข้าใจก่อนการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

ข้อห้ามในการทำการค้าระหว่างประเทศกับประเทศที่มีความเสี่ยง (High Risks Countries) หรือประเทศต้องห้าม

สิ่งที่ควรทราบถึงกฎเกณฑ์ภาครัฐในการนำเข้า ส่งออกสินค้านอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของกรมศุลกากร

กรณีศึกษาการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศที่ผิดวิธีๅ

วันที่ 2 (บรรยายโดย อ.วิรัตน์ บาหยัน)

 เนื้อหาการอบรมมีดังนี้

– การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าในระบบโลจิสติกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

– หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

– ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร

– อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ.2558

สินค้าต้องห้าม-ต้องกำกัด

สินค้าที่ห้ามนำผ่านและผ่านได้

สินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน

e-Import : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code) พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

หลักเกณฑ์ด้านราคาศุลกากร Gatt Valuation ในการประเมินภาษีอากรในการนำเข้า

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า

 – การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

–  การตรวจสอบสิทธิก่อนและหลังการนำสินค้าเข้า

–  การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification)

e-Export: พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)

การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด(มาตรา 29)

การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)

ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก

การรับรองป้องกันภัยจากการก่อการร้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) and (C-TPAT)

ดูเเลให้คำปรึกษาหลังอบรมฟรี สำหรับลูกค้าอบรม


วันที่ 1 โดย อาจารย์ มนตรี ยุวชาติ

1 .ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import -Export Operations)

     –  ความหมายของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

     –  ขั้นตอนในการติดตามการทำการค้า และการส่งสินค้าระหว่างประเทศ

     –  วงจรการชำระเงิน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการชำระเงินระหว่างประเทศ

     –  เทคนิคในการพิจารณาผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
2.  การเลือกใช้ข้อตกลงในการส่งสินค้าระหว่างประเทศ International Commercial Terms  (Incoterms® 2020) ตามเกณฑ์ของ

     สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)

     – Any Mode : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP

     –  Water Mode: FAS, FOB, CFR, CIF.

 1. 3. รู้จักความหมายของผู้จัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำเอกสารผิดพลาด

      3.1  เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

             –  Draft or Bills of Exchange

             –  Promissory Note (P/N)

      3.2  เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

             –  Bills for Lading

             –  Multimodal Transport Documents

             –  Air Waybills

             –  Railway Receipt

            –  Truck Receipt

            –  Courier Receipt

    3.3  เอกสารการประกันภัย (Insurance Documents)

           –   กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy)

          –   ใบรับรองการประกันภัย (Insurance Certificate)

      3.3  เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

             –  ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice)

            –   ใบบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List)

           –    ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)

           –     ใบวิเคราะห์สินค้า (Certificate of Analysis)

           –     ฯลฯ

 1. กฎเกณฑ์ที่ควรเข้าใจก่อนการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

 2. ข้อห้ามในการทำการค้าระหว่างประเทศกับประเทศที่มีความเสี่ยง (High Risks Countries) หรือประเทศต้องห้าม

 3. สิ่งที่ควรทราบถึงกฎเกณฑ์ภาครัฐในการนำเข้า ส่งออกสินค้านอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของกรมศุลกากร

 4. กรณีศึกษาการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศที่ผิดวิธีๅ

วันที่ 2 (บรรยายโดย อ.วิรัตน์ บาหยัน)

 เนื้อหาการอบรมมีดังนี้

– การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าในระบบโลจิสติกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

– หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

– ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร

– อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

 1. สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ.2558

 • สินค้าต้องห้าม-ต้องกำกัด

 • สินค้าที่ห้ามนำผ่านและผ่านได้

 • สินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน

 1. e-Import : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า

 2. หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code) พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

 3. หลักเกณฑ์ด้านราคาศุลกากร Gatt Valuation ในการประเมินภาษีอากรในการนำเข้า

 4. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า

 – การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

–  การตรวจสอบสิทธิก่อนและหลังการนำสินค้าเข้า

–  การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification)

 1. e-Export: พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก

 2. การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)

 3. การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)

 4. การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด(มาตรา 29)

 5. การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)

 6. การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)

 7. ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก

 8. การรับรองป้องกันภัยจากการก่อการร้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) and (C-TPAT)

ดูเเลให้คำปรึกษาหลังอบรมฟรี สำหรับลูกค้าอบรม


โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ