การสร้างสรรค์ NFT ด้วยเทคโนโลยี AI (NFT Creation with AI Technology)
การสร้างสรรค์ NFT ด้วยเทคโนโลยี AI (NFT Creation with AI Technology)

สร้างสรรค์ผลงาน NFT ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI มาสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน NFT และนำไปสู่การพัฒนางานเพื่อสร้างรายได้มากขึ้น จัดโดยสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

ความสามารถของ AI ที่ใช้กับ NFT ก่อให้เกิดธุรกิจแนวใหม่ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างรายได้จากตลาดออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นบุคคลที่มีความสนใจและเรียนรู้งานด้าน AI และ NFT ก็สามารถที่จะทำธุรกิจออนไลน์และมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะมีการเติบโตทางการตลาดในอนาคต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ จึงส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านกระบวนการคิดจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกราฟิก แอนิเมชันและมัลติมีเดีย รวมถึงการทำ NFT ในแบบต่างๆ  ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้

นายพิทวัส คำวง

    -compositor  บริษัท M2 ANIMATION STUDIO

นายฐิติกร จันทพลาบูรณ์

    -อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

นายสิทธิกร อาจภิรมย์

    -นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย


กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี/เวลา

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

8.1 ก่อนการจัดการโครงการ

      8.1.1 จัดทำเอกสารโครงการเสนอขออนุมัติ

      8.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน

      8.1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

      8.1.4 การติดต่อประสานงานภายใน

      8.1.5 การติดต่อประสานงานภายนอก

      8.1.6 การประชาสัมพันธ์โครงการ

ฯลฯ

8.2 ดำเนินโครงการตามที่กำหนด

       8.2.1 กิจกรรม ลงทะเบียน

       8.2.2 กิจกรรม กล่าวเปิดโครงการ

       8.2.3 กิจกรรม แนะนำ  

ฯลฯ8.3 สรุปผลการดำเนินงาน

       8.3.1 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

        8.3.2 จัดทำเอกสารประเมินผลโครงการ        เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯภายใน 30 วัน  

*เดือน พศ

25 พ.ย 2565


25 พ.ย 2565


25 พ.ย 2565


25 พ.ย 2565 -

5 ม.ค 2566
28 ม.ค 2566

4 ก.พ 256628 ก.พ 2566คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัย

คริสเตียน


คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัย

คริสเตียน

คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัย

คริสเตียน
นักศึกษาและอาจารย์

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
นักศึกษาและอาจารย์

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย


นักศึกษาและอาจารย์

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียออนไลน์
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ