โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพานิชย์ / เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สินค้าสำหรับผู้สูงอายุของไทยเป็นที่รู้จักในตลาดญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น / เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุของไทยในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดศักยภาพในระดับนานาชาติ

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หัวข้ออบรม

  •     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีศักยภาพในการส่งออก สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และดีไซน์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในระดับนานาชาติ เพื่อเข้าร่วมการเจรจาการค้าแบบออนไลน์ (Online Business Matching) จำนวน ๑๕-๒๐ ราย จัดทำนัดหมายการเจรจาการค้าแบบออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ซื้อ และผู้นำเข้าญี่ปุ่น
  • ดำเนินกิจกรรมการเจรจาการค้าแบบออนไลน์ (Online Business Matching) โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ว่าจะทำการเจรจาแบบออนไลน์จากบริษัทของตนเองหรือมาใช้บริการ ณ Thai Trade Center กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

     1) ผู้สมัครจะยอมรับผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยไม่มีข้อโต้แย้งและถือเป็นการสิ้นสุด

     2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้จัดงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและผู้นำเข้าญี่ปุ่น จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากคุณสมบัติ ความเหมาะสมของสินค้าและประสบการณ์ ในกรณีคุณสมบัติครบถ้วนจะพิจารณาจากวันที่รับยื่นใบสมัคร

***เปิดรับสมัครผู้ประกอบการระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564

       สถานที่จัดโครงการฯ การเจรจาการค้าแบบออนไลน์ (Online Business Matching)

       ผู้จัดงาน กลุ่มงานสินค้าตลาดเฉพาะ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

       ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 – 20 บริษัทวันที่ 13 - 15 ก.ค 2564 


การสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ