Online Zoom - Finance For Non-Finance
Online Zoom - Finance For Non-Finance

อ่านงบการเงินเป็น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ สำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน คือ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด

2. เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ในรายงานทางการเงิน

3. เพื่อเข้าใจกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมจากหาแหล่งเงินทุน กิจกรรมจากการลงทุน
Online via Zoom application
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ