การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (อบรม 6 มิ.ย. 66)
การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (อบรม 6 มิ.ย. 66)

เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย และผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับเกิดความเข้าใจภาพรวม และความสำคัญของการใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์กร คือ การจัดทำงบประมาณร่วมกันเห็นภาพในการบริหารขององค์กร และการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริง

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

 การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)

                                                                                                                                        

 

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

                                                                           อดีตหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head)
                                                                                              ดูแลส่วนงานบริการลูกค้ามากกว่า
18 ปี

                                                                       ประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18 ปี
                                                                                                 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

                                                                                      Internal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด

                                                                                  อาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร์ มากกว่า 3 ปี

                                                                                อาจารย์ประจำที่ โรงเรียนพาณิชยการ ฉะเชิงเทรา

                                                                         ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานขาย บริษัท นวพลอินดัสทรี จำกัด

 

 

6 มิถุนายน 2566

  09.00 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหคุผล

          ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจำเป็นที่จะต้องบริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งที่สำคัญในองค์กรหรือการทำธุรกิจคือ การวางแผนธุรกิจที่ดี และความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จและความอยู่รอดของธุรกิจ 
           เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย และผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับเกิดความเข้าใจภาพรวม และความสำคัญของการใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์กร คือ  การจัดทำงบประมาณร่วมกันเห็นภาพในการบริหารขององค์กร และการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริงในการจัดทำงบประมาณ การใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานตามแผนทั้งรายได้ที่วางเป้าหมายและแผนค่าใช้จ่ายในระหว่างปี การควบคุมงบประมาณตามที่ได้ขออนุมัติ จะทำให้ทุกส่วนงานได้เข้าใจการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่วางแผนและหากทุกส่วนงานปฏิบัติงานตามแผน องค์กรจะประสบผลสำเร็จด้านรายได้และกำไรตามที่วางเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อทราบความสำคัญของแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย หมวดในหลักการบัญชี ในการบริหารในองค์กรให้ได้ตามเป้าหมาย

2.    เพื่อเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณร่วมกันนำสู่การปฏิบัติ

3.    เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติกำหนด วิเคราะห์ในการกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

4.    เพื่อจัดทำงบประมาณ ควบคุม ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


หัวข้อการอบรม

1.    1เรียนรู้ความสำคัญของแผนงบประมาณในการบริหารในองค์กร

§  การกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร

§  การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) องค์กร

§  การจัดสรรทรัพยากร

§  การมีส่วนร่วมของพนักงานในแต่ละส่วนงาน

§  ลักษณะของงบประมาณที่ดี

2.    เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ

§  ตารางเวลา การจัดทำแผนงบประมาณร่วมกัน

§  การจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละส่วนงาน

§  เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณในการปฏิบัติงาน

§  หมวดบัญชีในการจัดทำงบประมาณ (จากฝ่ายบัญชีขององค์กร) เพื่อ workshop จากการจัดทำงบประมาณขององค์กร

3.    เรียนรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

§  การเตรียมความพร้อม

§  รูปแบบของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำงบประมาณ

§  แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดทำระบบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย

§  ข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการจัดทำงบประมาณ

§  การวิเคราะห์ และการควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

4.    เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับขององค์กร

§  เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว

§  เป้าหมายที่สอดคล้องกัน

§  เป้าหมายของแผนก

§  ลักษณะของเป้าหมายที่ดี

5.    เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณขององค์กร

6.    อภิปรายในแต่ละแผนก/ฝ่าย เพื่อให้รับทราบทั้งองค์กร

7.    สรุป  ถาม-ตอบ

 


โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ