หลักสูตร การบริหารผลงานและประเมินผลงาน
หลักสูตร การบริหารผลงานและประเมินผลงาน

ธุรกิจในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บุคลากรมีทางเลือกในการเปลี่ยนงานมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร


ส่วนที่ 1 ทบทวนปัญหา ความต้องการ ที่เกี่ยวกับการบริหารผลงาน และ ประเมินผลงาน

Workshop 1 ปัญหาความต้องการขององค์กร ก่อนการจัดทำระบบบริหารและประเมินผลงาน

ส่วนที่ 2 การบริหารผลงาน และ ประเมินผลงานเพื่ออะไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

ส่วนที่ 3 ทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจเพื่อกำหนดทิศทางของบริษัท

               Workshop 2 ทบทวน Vision, Mission, Objective ขององค์กร

ส่วนที่ 4 หลักการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานขององค์กร

               Workshop 3 การจัดทำ KPI ขององค์กร

ส่วนที่ 5 การกระจาย KPI จากองค์กร สู่หน่วยงาน

               Workshop 4 การกระจาย KPI ขององค์กรสู่หน่วยงาน

ส่วนที่ 6 การประเมินผลงาน จากฐาน KPI และ Competency

               Workshop 5 การกระจาย KPI สู่บุคคลากร

               Workshop 6 การทำการประเมิน Competency แบบระดับชั้นความสามารถ

ส่วนที่ 7 การจัดระบบการประเมินผลงานบุคลากรประจำปี

               Workshop 7 การจัดทำระบบประเมินผลงานประจำปี

ส่วนที่ 8 แนวทางการนำระบบบริหาร และประเมินผลงาน ต่อยอดไปใช้งานในระบบอื่นๆ


·       ระยะเวลา หลักสูตรทั้งหมด 2 วัน / รุ่น (เวลา 9.00-16.00 น.)


In-House Training
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ