การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC)
การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC)

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการ จับประเด็น แนวคิด วิธีการของการวางแผนและจัดตารางการผลิต ชี้ให้เห็นแนวทาง แนะนำวิธีการที่เหมาะสม ด้วยใช้หลักวิชาและประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนในระดับบริหารกว่า 10 ปี

  • รายละเอียด
  • กำหนดการ
  • สถานที่

สัมมนาออนไลน์ Zoom  หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC)

วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00

                  การดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องมีการวางแผน เริ่มจากในภาพรวมคือการวางแผนกลยุทธิ์ ลงมาถึงแผนดำเนินงานในแต่ละส่วนงาน ในส่วนของการวางแผนเพื่อการผลิต จะเริ่มจากการจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผลความต้องการวัสดุ จนถึงการกำหนดรายละเอียดของตารางการผลิต เป็นการยากที่จะเรียนเรื่อง การวางแผนและจัดตารางการผลิต แล้วสามารถนำไปใช้ได้เลยทันทีเนื่องจากแต่ละองค์กรมีลักษณะการดำเนินธุรกิจและปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกัน แต่หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการ จับประเด็น แนวคิด วิธีการของการวางแผนและจัดตารางการผลิต ชี้ให้เห็นแนวทาง แนะนำวิธีการที่เหมาะสม ด้วยใช้หลักวิชาและประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนในระดับบริหารกว่า 10 ปี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

หัวข้อสัมมนา

             1.ภาพรวมของการวางแผนธุรกิจ (Business Plan) แผนการผลิต (Production Plan) และตารางการผลิต (Production Schedule)

             2.การกำหนดโครงสร้างการวางแผนการผลิต (Formalize Production Planning)

             3.วิธีการวางแผนการผลิต (Production Planning Methods)

             4.การจัดตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling : MPS)

             5.รูปแบบตารางการผลิตหลัก (Master Schedule Format)

             6.การวางแผนความต้องการวัสดุและกำลังการผลิต (Material Requirement & Capacity Planning)

             7.การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning : MRP)และรายการจำแนกวัสดุ (Bill of Material : BOM)

             8.การวางแผน MRP และการนำไปใช้ปฏิบัติ (Planning & Implementing MRP)

             9.การวางแผนและควบคุมกำลังการผลิต (Capacity Planning and Control)

             10.การวางแผนการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time : JIT)      

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

                -ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้การวางแผนและควบคุมการผลิต

 

บรรยายโดย อ.  ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อาจารย์ต้น)   วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain

 

ราคา 1500 บาท / คน (หากสมัครหลายคน สามารถโทรขอส่วนลดได้)

จัดโดย SeminarDD Academy

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ inhouse training เฉพาะสำหรับองค์กรท่านได้ โดยจะมีเน้นไปที่การแก้ปัญหาและยกตัวอย่างสำหรับธุรกิจของท่านโดยเฉพาะ

 


วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00


การสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ