Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ International Trade and Customs Processing on Logistics Solutions อบรม 17-18 สิงหาคม 2566
Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ International Trade and Customs Processing on Logistics Solutions อบรม 17-18 สิงหาคม 2566

การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทัน

 • รายละเอียด
 • กำหนดการ
 • สถานที่

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ International Trade and Customs Processing on Logistics Solutions อบรม 17-18 สิงหาคม  2566

 

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

อบรมแบบ Online Zoom

ราคา โปรโมรชั่น 2,500 บาท/วัน อบรม 2 วัน 5,000 บาท/2 วัน

อบรมแบบ On-Site

ราคา โปรโมรชั่น 3,500 บาท/วัน อบรม 2 วัน 7,000 บาท/2 วัน

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

หลักการและเหตุผล 

          การส่งออกและนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ประกอบกับการค้าวิถีใหม่ NEW NORMAL  เป็นการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างชาญฉลาด ทันสมัย ตามการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วมาก

สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, นายหน้าหรือตัวแทนการค้า, รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการค้ายุคใหม่ที่นำเอาระบบ Logistics & Supply Chain มาบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับการลงทุน

 

 

วันที่ 1 โดย อาจารย์ มนตรี ยุวชาติ

1 .ความหมายของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

–  ขั้นตอนในการติดตามการทำการค้า และการส่งสินค้าระหว่างประเทศ

–  วงจรการชำระเงิน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการชำระเงินระหว่างประเทศ

–  เทคนิคในการพิจารณาผู้ซื้อ และผู้ขาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
2.  การเลือกใช้ข้อตกลงในการส่งสินค้าระหว่างประเทศ International Commercial Terms  (Incoterms® 2020) ตามเกณฑ์ของ

สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)

– Any Mode : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP

–  Water Mode: FAS, FOB, CFR, CIF.

 1. 3. รู้จักความหมายของผู้จัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำเอกสารผิดพลาด

3.1  เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

–  Draft or Bills of Exchange

–  Promissory Note (P/N)

3.2  เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

–  Bills for Lading

–  Multimodal Transport Documents

–  Air Waybills

–  Railway Receipt

–  Truck Receipt

–  Courier Receipt

3.3  เอกสารการประกันภัย (Insurance Documents)

–   กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy)

–   ใบรับรองการประกันภัย (Insurance Certificate)

3.3  เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

–  ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice)

–   ใบบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List)

–    ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)

–     ใบวิเคราะห์สินค้า (Certificate of Analysis) ฯลฯ

 1. กฎเกณฑ์ที่ควรเข้าใจก่อนการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
 2. ข้อห้ามในการทำการค้าระหว่างประเทศกับประเทศที่มีความเสี่ยง (High Risks Countries) หรือประเทศต้องห้าม
 3. สิ่งที่ควรทราบถึงกฎเกณฑ์ภาครัฐในการนำเข้า ส่งออกสินค้านอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของกรมศุลกากร
 4. กรณีศึกษาการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศที่ผิดวิธี

 

วันที่ 2 (บรรยายโดย อ.วิรัตน์ บาหยัน)

เนื้อหาการอบรมมีดังนี้

– การเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออกและนำเข้าในระบบโลจิสติกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

– หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560

– ความรับผิดในการเสียค่าอากร การคำนวณค่าภาษีอากร

– อายุความในการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit)

– ความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import -Export Operations)

 1. สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออกตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ.2558
 • สินค้าต้องห้าม-ต้องกำกัด
 • สินค้าที่ห้ามนำผ่านและผ่านได้
 • สินค้าที่ต้องมีมาตรฐาน
 1. e-Import : การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า
 2. หลักเกณฑ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (HS Code) พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)
 3. หลักเกณฑ์ด้านราคาศุลกากร Gatt Valuation ในการประเมินภาษีอากรในการนำเข้า
 4. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า

– การยกเว้นหรือลดอัตราอากรสำหรับเขตการค้าเสรี (FTA)

–  การตรวจสอบสิทธิก่อนและหลังการนำสินค้าเข้า

–  การรับรองแหล่งกำเนิดด้วยตนเอง (Self Certification)

 1. e-Export: พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าส่งออก
 2. การยกเว้นอากรสำหรับของส่งออกแล้วจะนำกับเข้ามาในภายหลัง (สุทธินำกลับ)
 3. การขอคืนอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป (Re-Export)
 4. การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด(มาตรา 29)
 5. การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)
 6. การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (Tax Coupon)
 7. ปัญหา ข้อควรระวัง และแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า-ส่งออก
 8. การรับรองป้องกันภัยจากการก่อการร้ายจากมาตรฐานเออีโอ (AEO) and (C-TPAT)

ดูเเลให้คำปรึกษาหลังอบรมฟรี สำหรับลูกค้าอบรม

 

วิทยากรผู้บรรยาย

ภาคแรก อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

อดีตเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  มีความชำนาญในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมามากกว่า 40 ปี อีกทั้งยังเป็นวิทยากรผู้บรรยายในหัวข้อการค้าระหว่างประเทศในภาครัฐ และเอกชนมามากกว่า 30 ปี-


โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก
80,000 อบรม สัมมนา
มั่นใจ เชื่อถือได้
ปลดล๊อกศักยภาพของคุณ